Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden van:

V.O.F. JollyJanenylons.com
Vintage Glamour Lingerie & Hosiery
Dobben 14
9301 ZB  Roden


Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door V.O.F. Jollyjanenylons.nl , gevestigd te Roden, hierna te noemen JollyJanenylons.

1-2        Bijzondere van de voorwaarden van Jollyjanenylons afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2  Aanbiedingen.
2-1        Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2        Mondelinge aanbiedingen door Jollyjanenylons of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

2-3        Gegevens in drukwerken verstrekt door Jollyjanenylons zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Jollyjanenylons niet.


Artikel 3  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Jollyjanenylons binden de laatste niet, voor zover ze door Jollyjanenylons niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 4  Overeenkomst.
4-1        De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Jollyjanenylons door zijn bevestiging.

4-2        Elke met Jollyjanenylons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Jollyjanenylons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat  Jollyjanenylons zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Jollyjanenylons zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4-3        Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Jollyjanenylons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Jollyjanenylons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.


Artikel 5  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5-1        Jollyjanenylons aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5-2        Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Jollyjanenylons onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

5-3        Algemene voorwaarden worden slechts door Jollyjanenylons aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten.
6-1        Op alle door Jollyjanenylons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met  Jollyjanenylons zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6-2        De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Jollyjanenylons zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6-3        Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Jollyjanenylons zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 7  Leveringstermijnen.
7-1        De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Jollyjanenylons schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Jollyjanenylons zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

7-2        Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 8  Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".


Artikel 9  Prijzen.
9-1        Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

9-2        Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

9-3        Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 10  Annuleren.
10-1        Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Jollyjanenylons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Jollyjanenylons gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Jollyjanenylons als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Jollyjanenylons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

10-2        Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Jollyjanenylons zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Jollyjane nylons aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 12  Aansprakelijkheid.
12-1 Jollyjanenylons        is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  6. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  7. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.


Artikel 13  Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.


Artikel 14  Materialen.
14-1        Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

14-2        Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Jollyjanenylons doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 15  Verplichtingen van de opdrachtgever.
    1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Jollyjanenylons tijdig kan beschikken;
Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals    vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Jollyjanenylons.

15-2        Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Jollyjanenylons voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 16  Reclame.
16-1        Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Jollyjanenylons terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Jollyjanenylons wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

16-2        Jollyjanenylons dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16-3        Indien de reclame naar het oordeel van Jollyjanenylons juist is, zal Jollyjanenylons hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand

16-4  Retourzendingen als gevolg van onjuiste bestelling(en) zijn op kosten van de koper.
Artikel 17  Wijziging van de opdracht.
17-1        Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

17-2        Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jollyjanenylons ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

17-3        Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Jollyjanenylons buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 18  Overmacht.
18-1        Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Jollyjanenylons of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Jollyjanenylons, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Jollyjanenylons, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Jollyjanenylons overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2        Jollyjanenylons is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 19  Eigendomsvoorbehoud.
19-1        Zolang Jollyjanenylons geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Jollyjanenylons.

19-2        Jollyjanenylons heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

19-3        Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

.


Artikel 20  Wanprestatie en ontbinding.
20-1        Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

20-2        Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Jollyjanenylons ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20-3        De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Jollyjanenylons eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Jollyjanenylons op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 21  Betaling.
21-1        Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden vooraf aan de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2        Jollyjanenylons is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21-3        Jollyjanenylons is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4        De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Jollyjanenylons zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 22  Toepasselijk recht.
Op alle door Jollyjanenylons gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.Artikel 23  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van, Jollyjanenylons indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.